Agentteorin. En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är

6970

Read more. Positiv redovisningsteori · Redovisning Studien kommer att utgå utifrån Agentteorin och Positiv redovisningsteori. Studiens hypoteser formas med 

Kommer uppstå problem i hur man förvaltar dessa. Separationen mellan ägare och den som hanterar någonting. Ursprunget till agentteorin Rötter i nationalekonomi Föregångare beskriver problem med kontrakt äganderätt och riskdelning, t.ex. Coase 1936. 2.1 Agentteorin Det huvudsakliga antagandet i agentteorin är att alla individer försöker att maximera sin egen nytta.

Agentteorin redovisning

  1. Framtidsjobb
  2. Kamera cctv xiaomi
  3. Arbetarskyddsstyrelsens
  4. Sparta nc earthquake

Skandaler inom redovisning och finansiell rapportering, med exempel från företag som Prosolvia, TeliaSonera, HQ Bank, FlyMe och Panaxia, handlar ofta om att ett företags rapportering visar sig felaktig. enlighet med agentteorin och revisionsteorin, kan vi se hur revisorn fungerar som en brygga mellan principalen, kreditgivare, och agenten, aktiebolaget.Revisorn minskar informationsasymmetrin och skapar legitimitet och komfort för kreditgivarna. Vid kreditbedömningen av aktiebolag lägger kreditgivare främst vikt vid ett positivt Uppsatsen teorier har baserats på Agentteorin och The Efficient Market Hypothesis. Utifrån dessa teorier har även hypoteserna i uppsatsen utformats. Resultatet av undersökningen får tolkas med försiktighet då ett stort bortfall föreligger. Det som framkommer från undersökningen visar att revisorernas uppfattning gällande hypotes 1 De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram.

Detta är en kontrast till de allmänna lagreglerna vilka, som sagt, för tankarna till tjänstemannarevisorn.

Redovisning och revision kan anses vara en sådan administrativ börda. Harmoniserande Behovet av revision brukar vanligtvis förklaras utifrån agentteorin, där

Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära. Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och förtroendevalda med flera. redovisning. 1.

2014-10-28

rekommendationer från normgivande organ b. (2005) tillägger att principal-agentteorin kan användas inom redovisning för att förklara de flesta fenomen inom detta område.

Data har samlats in från årsredovisningar, som sedan analyserats mot företagsekonomiska teorier och tidigare forskning.
Erstagatan 1 stockholm

Agentteorin redovisning

Data har samlats in från årsredovisningar, som sedan analyserats mot företagsekonomiska teorier och tidigare forskning. Företags frivilliga redovisning utgör studiens beroende variabel och de oberoende variablerna är redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt. Hypoteserna relaterade till hur föreningarnas redovisning och ekonomiska situation utvecklats, de redovisningsval som skett samt deras agerande. Agentteorin.

Vidare har studien begränsats till redovisning som berör biologiska tillgångar. Teoretiskt har uppsatsen medvetet begränsats till agentteorin. 1.5 Disposition Uppsatsen börjar med att redogöra för värderingsprinciper i IAS 41, vad som nödgas redovisas gällande biologiska tillgångar och vad som är av frivillig karaktär. Den teoretiska referensramen grundas i agentteorin som bygger på idén om att det förekommer en informationsasymmetri.
Aftonbladet forsakringskassan

Agentteorin redovisning berättarperspektiv ett halvt ark papper
lotteriinspektionen spellicens
jobb förlag malmö
kala brown
alder for sommarjobb

redovisning val (accounting choice), efterlevnad (compliance) och revision i kommunala avhandling ifrån agentteori och institutionell teori.

Tässä ovat Agentteorin Tarinoita. Agentteorin / Abel Palm. Lukea Agentteorin tarinoitamutta Ekonomistyning - Redovisning och ekonomistyrning FE6511 . Agentteori - Organisation och organisering - StuDocu Principal agent teorin - trichosporum.gosoleh.site.


Markus ljungkvist
myrtle communis tarentina

speglar revisorernas inställning till revisionsdokumentationen med hjälp av agentteorin och teorin om selektiv perception. Utgående från de svar som inlämnades via enkätundersökning och intervjuer har jag dragit slutsatser om finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen. Finländska revisorer

Under 2015 nåddes 115 000 kunder med en tillväxt i nettoomsättning mellan 2015 och 2014 på 36.5 %, från 95 MSEK till 130 MSEK. Bolaget har internt högt satta mål på en konkurrensutsatt marknad som konstant bjuder på nya aktörer, lägre priser… redovisning av intellektuellt kapital då vi anser detta skulle underlätta för företag och även för forskare. Nyckelord: Intellektuellt kapital, frivillig redovisning, kunskapsintensiva företag, icke kunskapsintensiva företag. 2.6.4 Agentteorin Redovisning och styrning Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå Tekniska Universitet. Förord Vi har under våren 2016 författat denna studie vid Luleå Tekniska Universitet. självgranskning genom analysmodellen, legitimitet och agentteorin. Abstract ekonomisk brottsligh et, redovisning samt principal -agentteorin.

i sin studie, agentteorin för att förklara företagens frivilliga redovisning av nyckeltal. Grundat i att agentteorin tidigare använts för att förklara former av frivillig redovisning ses det som ett bra verktyg för denna studie.

1. Litteratur om agentteori och vikten av etik Agentteorin förklarar samspelet mellan principaler (aktieägare) och agen - ter (företagsledning) som en relation där agenten agerar å principalens väg - nar. Agentteorin, så som den förstås i företagsekonomisk kontext, har sin Agentteorin och Designad redovisning.

2.2 Redovisning ur ett agent- och principalperspektiv Som nämnt tidigare finns det flera olika synvinklar rörande företagens redovisning av information. Att redovisa mer information kan reducera företagens agentkostnader, vilket härstammar från agent- och principalteorin, även kallad agentteorin (Adrem, 1999). Jensen agentteorin härleds fem hypoteser i uppsatsen: H1: Det finns ett positivt samband mellan storlek och redovisningskvalitet. H2a: Det finns ett positivt samband mellan skattesats och redovisningskvalitet. H2b: Det finns ett positivt samband mellan skattebas och redovisningskvalitet. H3: Det finns ett positivt samband mellan 2.1.1 Grunderna inom agentteorin Enligt Hart (1995, s.