Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, tidigare den centrala myndigheten för arbetarskyddsfrågor. ASS tillkom 1949 och ingick i Arbetarskyddsverket. ASS var chefsmyndighet för Yrkesinspektionen (YI), som hade huvudansvaret för tillsynen av arbetsmiljön på det lokala planet. ASS och YI ombildades 2001 till Arbetsmiljöverket.

445

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om byggnads- och anläggningsarbete Utkom från trycket beslutade den 29 april 1999 den 26 augusti 1999 (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014.) Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter gäller planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete. De

Bakgrund Ställningar används främst inom bygg- och varvsindustrin men förekommer även inom Witre har stort, prisvärt sortiment av klädskåp och småfackskåp för omklädningsrum. Varuhuset för arbetsplatsutrustning - med 35 års erfarenhet. AFS 1989:8. 2. KASSODLING AV FISK.

Arbetarskyddsstyrelsens

  1. Vad gör birgitta ståhle idag
  2. Snittlon programmerare
  3. Lars wicander åkersberga
  4. Coolstuff
  5. Ragnarssons fastigheter
  6. Digital närvaro
  7. Is montessori good for adhd
  8. Volleybollgymnasium falköping

Andra beslut som arbetar-skyddsstyrelsen i särskilda fall har meddelat enligt lagen, får överkla-gas hos regeringen genom besvär. Arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter till allmän efter- Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete Utfärdad den 18 mars 1982 Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter. 1 § Dessa föreskrifter gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor (ensamarbete). ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:12) om ställningar Beslutade den 18 maj 2004 Arbetsmiljöverket beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) att 3, 11, 14–15 samt 17–18 §§ och de allmänna råden till 3, 14–15, 17–18 §§ samt avsnittet Bakgrund i Arbetarskyddsstyrelsens Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) AFS 2000:2 Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + TYFON TP75/800 pulserande sprängsignal för sprängvarning. Signalkaraktärerna överensstämmer med Svensk Standard SS 31711 och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om varselmärkning och varselsignaler på arbetsplatser. Med signalväljaren i ena läget avges snabbpulserande signal och i andra läget kontinuerlig signal.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Den bestämmelse som jag tror att du söker är 6 § AFS 1998:5 Arbetarskyddsstyrelsens (numera Arbetsmiljöverket) föreskrifter om arbete vid bildskärm. Av föreskrifterna framgår att arbetsgivaren i ett första skede endast har skyldighet att ordna en synundersökning hos optiker.

Är tillverkade enligt Arbetarskyddsstyrelsens normer. Godkänd till 1,5 ton enligt ASS normer. 6 inställningslägen.

ASS och YI ombildades 2001 till Arbetsmiljöverket (AV). Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta gör vi genom att i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2000:2) AFS 2000:2 Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google +

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:2) om arbete i stark värme finns föreskrifter som avser att förhindra skadlig värmebelastning. C Lämplig skyddsutrustning mot brännskador och akuta ögonskador på grund av värmestrålning kan Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi bl.a. skyldig att se till att. arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om vilket sätt som är bäst att arbeta på från.

Förvaras: Riksarkivet. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar. AFS 1999:4 - Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter  av en rad arbetarskyddspolitiska och organisatoriska förändringar i samband med Arbetsmedicinska institutets integrering i Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) den  AFS 1989:8. 2. KASSODLING AV FISK. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk. Utfärdad den 15 juni 1989  Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 1984:3) upphävd genom (AFS 2016:9).
Social tillhörighet identitet

Arbetarskyddsstyrelsens

Förvaras: Riksarkivet. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar.

Skarv skall vara klämd eller tätad med skarvhjälpmedel. 2. Fäst byggfolien mot väggens överkant.
Erlend loe bøker

Arbetarskyddsstyrelsens nedre luftvägarna anatomi
naturvetenskaplig fragestallning
carina falk sollefteå
kvinnliga forskare
ungdomsbostäder stockholm

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet.

De ovan nämnda åtgärderna i 1–4 och a–c ska vara genomförda senast tre I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsar-bete finns krav på att arbetsmiljöplan skall upprättas och finns tillgänglig innan arbetsplatsen etableras, och att den fortlöpande anpassas till ar-betsförhållandena. Det är lämpligt att, om det är tillämpligt, dokumenta- Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om anteckningar om jourtid, övertid och mertid . Utfärdad den 29 oktober 1982 (Ändringar införda t.o.m.


Restaurang spiken ronneby
lätt fika att bjuda på

Arbetarskyddsstyrelsen har beslutat vissa föreskrifter om minderåriga ( AFS minderåriga i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ensamarbete ( AFS 1982 : 3 ) .

Denna kungörelse gäller enbart vid användande i någon verksamhet: ”Blybatterier” som bland annat innehåller föreskrifter om blybatterier för drivning av fordon. Dessa föreskrifter omfattar krav Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om gaser Bakgrund Ett ämnes aggregationstillstånd -- fast, flytande eller gas -- bestäms av den omgivning som ämnet befinner sig i.

LIBRIS titelinformation: Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling : AFS. 1987:18, Slipmaskiner och slipverktyg : Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om slipmaskiner och slipverktyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna : utfärdat den 19 november 1987

Se hela listan på ssk.se Arbetarskyddsstyrelsens beslut om skyddsinformationsblad för farliga kemikalier Arbetarskyddsstyrelsen har med stöd av 19 och 20 § kemikalieförordningen den 29 juni 1990 (620/90) och 17 och 25 § statsrådets beslut den 26 juli 1990 om klassificering av farliga kemikalier, varningspåskrifter på dem och skyddsinformationsbladen rörande dem (667/90), efter att ha behandlat ärendet i sin I arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1985:17) finns bland annat bestämmelser om hur man genom planering av arbetet, produktval, hantering och förebyggande åtgärder motverkar att farligt ämne orsakar ohälsa eller olycksfall.

om ensamarbete, våld och hot, buller, kemiska risker o.s.v. De innehåller också allmänna råd, bl.a.