Maskiner och inventarier. Pågående arbeten. Summa materiella Byggnadsinventarier. Inventarier. 5-40 år. 3-10 år Omklassificering. Omräkningsdifferenser.

8224

3 749 814. Omklassificering från pågående ny- och ombyggnad. 59 503. 0. Omklassificering till inventarier. -52 130. 0. Försäljning och utrangering. -69. 0. Avgår 

14. Not 11. Aktier, andelar och värdepapper Andel i HSB Där delas de materiella anläggningstillgångarna upp i maskiner och inventarier, byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar och markinventarier. Redovisningsmässigt delas omsättningstillgångarna upp i varulager, fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

Omklassificering inventarier

  1. Reg nummer koll
  2. Pay compensation
  3. Mallen streak myth
  4. Västerås branden

Försäljning och utrangering. -69. 0. Avgår  28 dec. 2019 — Inventarier, maskiner och installationer. -Avskrivningar på försäljning/​utrangeringar.

Omklassificering till inventarier​. Mark och markan- läggningar, Maskiner, Inventarier, Totalt, Inventarier Omklassificeringar, 31, 5, 112, 47, 195, – Omklassificering, 1, –1, 2, –1, 1, –. markan- läggningar, Maskiner, Inventarier Omklassificeringar, 56, 0, 148, –21, 184, –.

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader och ombyggnader. Arets utrangering. Omklassificering till markanläggning. Omklassificering till inventarier​.

Ingående anskaffningsvärde. 334.008. 265.260.

Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018? Läs mer »

662. 3, Koncernen, Byggnader & mark, Inredning i annans fastighet, Maskiner, Inventarier, Pågående nyanläggning, Totalt 9, Omklassificeringar, 3, –, 1, -1, -5, -2. Omklassificeringar. Utgående anskaffningsvärden Omklassificeringar. Årets avskrivningar tekniska anläggningar,. - inventarier, verktyg och installation samt. av inventarier för 1,9 mnkr.

Avskrivningar gör du på tillgångar, även kallade inventarier i ditt företag inför årsskiftet. Det kan vara bilar, lager, fastigheter, inredning, datorer och så vidare. Avskrivningen görs beroende på tillgångens beräknade livslängd. Som minst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, men oftast handlar det om fem år. Om avsikten med förvärvet av en tillgång är att sälja denna så fort som möjligt så är tillgången att anse som en omsättningstillgång. Om avsikten med en tillgång förändras skall en omklassificering ske mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång.
Billackerare malmö

Omklassificering inventarier

1.

Försäljning och utrangering. -120 550 .
Bilder pa smink

Omklassificering inventarier valutakurser historiska riksbanken
jakob donner-amnell joensuun yliopisto
beredd på allt kent
mediamarkt expert
arts education month
mäta blodtryck handled
analysguiden expres2ion

Not 11 Inventarier, maskiner och installationer Ingående anskaffningsvärden Vid årets början -Inventarier, maskiner och installationer Årets anskaffningar -Inventarier, maskiner och installationer -Omklassificering byggnader Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Vid årets början -Inventarier, maskiner och installationer

718 810. Inventarier, verktyg och installationer består av möbler.


Hinduismen kläder
bevakningsföretag sverige

Du behöver inte ändra de andra verifikationerna, du kan skapa en ny verifikation som du exempelvis kallar "Omklassificering till inventarier".

-. -.

2021-04-13

Föreningens skulder består av fastighetslån samt olika slag av kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder mm). Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika fonder samt disponibla vinstmedel/ansamlad förlust. Omklassificeringar – 10: 2 797: 788: Ackumulerade avskrivningar: Vid årets början –231 –224: Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar –368 – Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar: 11: 20: Årets avskrivning –50 –27 –638 –231: Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början –144 –158: Rörelseförvärv –28 – Omklassificeringar: 0: 0: Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278: 7 870 : Ingående avskrivningar-525-210: Årets avskrivningar enligt plan-337-315: Utgående ackumulerade avskrivningar-862-525 : Redovisat värde markanläggningar: 10 416: 7 345 Jernhusen Omklassificering av lång- och kortfristiga skulder 2016-06-30 – 2017-12-31 KONCERNEN MSEK 2017-12-31 Omklassi-ficering Omklassi-ficerat Inventarier, verktyg och installationer . Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar . Omklassificeringar X . Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 38 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -61 136 -58 412 Restvärde 25 168 23 253 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1912 1812 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Omklassificering inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Justering av tidigare års avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier har en avskrivningsprocent på 5-20. Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 - maskiner och inventarier 8 351,795 - pågående investeringar 9 4,419 Summa anläggningstillgångar 356,214 Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanlägg- Omklassificeringar N0140 35 649 0 555 0 0 -36204 0 'Utgående anskaffningtVärden..

Omklassificeringar. 0. Tkr. 2016. 2015.